ബാങ്ക്‌ കേട്ട ശേഷം പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവൽ

ഒരിക്കൽ മുഅദ്ദിൻ (ബാങ്ക്‌ കൊടുക്കുന്നവൻ) ബാങ്ക്‌ വിളിച്ച്‌ കഴിഞ്ഞ ശേഷം പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയ ഒരാളെ അബൂ ഹുറൈറ (റ) കണ്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു : " അയാൾ പ്രവാചകൻ (സ)യെ ധിക്കരിച്ചു (മുസ്‌ലിം).

ബാങ്ക്‌ കേട്ടാൽ പള്ളി വിടുന്നത്‌ അനഭിലഷണീയമാണെന്ന് മേൽ വചനം വ്യക്തമാക്കുന്നതായി ഇമാം നവവി (റ) പറയുന്നു. നിർബന്ധ നമസ്കാരം നിർവ്വഹിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഇളവ്‌ ലഭിക്കാത്ത വ്യക്തി ആ നമസ്കാരം നിർവ്വഹിച്ചേ പള്ളി വിടാവൂ എന്ന് സാരം.

മുഅദ്ദിൻ ബാങ്ക്‌ വിളിച്ചാൽ പള്ളിയിലുള്ളവർ നമസ്കാരം കഴിയാതെ പുറത്ത്‌ പോകരുതെന്ന് നബി (സ) പറഞ്ഞതായി (ബൈഹഖി) മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടുമുണ്ട്‌.

from പള്ളികൾ -വിധികളും വിലക്കുകളും (ഉപദേശക വിഭാഗം - ഷാർജ)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular YRC Posts

Follow by Email