എന്റെ ധനം! എന്റെ ധനം !

നബി (സ) പറഞ്ഞു:

"എന്റെ ധനം! എന്റെ ധനം ! എന്ന് മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവന്റെ ധനത്തിൽ നിന്ന് അവനുള്ളത്‌ മൂന്നെണ്ണമാണ്.

1. അവൻ തിന്നു നശിപ്പിച്ചത്‌,
2. അവൻ ഉടുത്തു പഴക്കിയത്‌,
3. അവൻ (ധർമ്മം) കൊടുത്ത്‌ (പിന്നേക്ക്‌) സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചത്‌.

ഇവയെല്ലാത്തതെല്ലാം പോയിപ്പോകുന്നതും അവൻ ജനങ്ങൾക്കായ്‌ വിട്ടേക്കുന്നതുമാകുന്നു".

[മുസ്‌ലിം]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular YRC Posts

Follow by Email